Languages : malay | english

  • 173

    2nd ANNOUNCEMENT
    21-23 August 2017, TNCPI Office Building, UPM

  • 173

    2nd ANNOUNCEMENT
    21-23 August 2017, TNCPI Office Building, UPM

NOTIS HAKCIPTA

1. Kecuali dinyatakan sebaliknya di dalam Laman Web ini, UPM adalah pemilik hakcipta semua susunatur, teks, imej, grafik, audio, video dan apa-apa perkara lain yang membawa kepada penciptaan/penghasilan Laman Web ini ("Bahan-bahan Hakcipta").
2. Tiada satu pun Bahan-bahan Hakcipta boleh diterbitkan semula, disalin atau diubahsuai secara keseluruhan atau sebahagiannya, dalam apa cara atau medium sekalipun tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada UPM.
3. Kami menafikan sebarang liabiliti yang mungkin timbul yang berkaitan dengan Bahan-bahan Hakcipta.